Νέοι Αγρότες

 • γκότζι μπέρρι,gojiberry
  Α) ΜΕΤΡΟ 112- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ)

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΚΟΤΖΙ ΜΠΕΡΡΙ

Το γκότζι είναι μία καλλιέργεια την οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει εντάξει στις προωθούμενες καλλιέργειες και για αυτό επιδοτείται μέσα από τα εξής προγράμματα:

Α) ΜΕΤΡΟ 112- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ)

(πριμ πρώτης εγκατάστασης από 18-40 ετών)

Β) ΜΕΤΡΟ 121- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

(αφορά κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς παλιούς και νέους)

Γ) ΜΕΤΡΟ 123Α (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ)

(Αφορά επενδύσεις μεταποίησης του γκότζι μπέρυ)

Δ) ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

α)Εγκατάσταση εναλλακτικών καλλιεργειών-β)Μονάδες μεταποίησης

√Διαβάστε προσεκτικά το κάθε πρόγραμμα επιδότησης και ανακαλύψτε ποιό είναι αυτό που καλύπτει τις ανάγκες σας.Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα επιδότησης που επιθυμείτε.

Α) ΜΕΤΡΟ 112- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ (ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ)

Με το πρόγραμμα αυτό λαμβάνουν «πριμ πρώτης εγκατάστασης» εκείνοι οι οποίοι είναι από 18 ετών μέχρι 40 ετών, και έχουν αρχίσει μία γεωργική εκμετάλλευση μέσα στους τελευταίους 14 μήνες. Η εκμετάλλευση αυτή έχει μέγεθος τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ, δηλαδή απαιτεί τουλάχιστον 875 ώρες ετήσιας εργασίας. Το πριμ πρώτης εγκατάστασης την φετινή χρονιά, κυμάνθηκε από 10.000€ έως 20.000€ ανάλογα με την περίπτωση. Για το 2014 το πρόγραμμα αυτό έληξε. Την άνοιξη του 2015 θα ανοίξει πάλι το πρόγραμμα για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία SYMAGRO η οποία μπορεί να αναλάβει την σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας του νέου παραγωγού.

goji berry,γκότζι μπέρρι

Β) ΜΕΤΡΟ 121- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

(αφορά κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς παλιούς και νέους)

Με το πρόγραμμα αυτό μπορεί κανείς, ο οποίος έχει την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση αγρότη (νέου ή παλιού), να επιδοτηθεί για τις επενδύσεις που θα κάνει στην καλλιέργεια του γκότζι μπέρρι. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν το κόστος εγκατάστασης (αγορά, φυτών, λιπασμάτων, κλπ), το κόστος του αρδευτικού συστήματος, την πιθανή αγορά γεωργικών μηχανημάτων, την κατασκευή αποθηκών, ψυγείων κλπ. Το ποσοστό της επιδότησης είναι 40- 50% ανάλογα με την περίπτωση.

Οι επενδυτικές δαπάνες που ενισχύονται περιλαμβάνουν

Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων και κατασκευών

Αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης νερού

Δαπάνες εγγείων βελτιώσεων

Αγορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών όπως (γκότζι μπέρρι, ιπποφαές, αρόνια, μύρτιλλο, κλπ)

Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω, όπως αμοιβές συντακτών αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής, αρχιτεκτόνων, μηχανικών κλπ, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λ.π.

Δικαιούχοι του Μέτρου μπορεί να είναι:

Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης

Συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις

Νέοι Γεωργοί

Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης

Τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο μόνιμης κατοικίας του είναι τα ακόλουθα:

Περιοχή μόνιμης κατοικίας

Νέος γεωργός

Λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα

Μικρά νησιά Αιγαίου

75%

75%

Ορεινή-μειονεκτική

60%

50%

Λοιπές περιοχές

50%

40%

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε 500.000 ευρώ. Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά, μετά την πραγματοποίηση και εξόφληση των δαπανών.

γκότζι μπέρρι,gojiberry

Γ) ΜΕΤΡΟ 123Α (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ)

Αφορά επενδύσεις μεταποίησης του γκότζι μπέρρι αλλά και των άλλων φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Οι επενδύσεις που επιδοτούνται είναι:

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

 • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.

 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων, στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

 • Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους.

 • Γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.

 • Απρόβλεπτα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού.

 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).

 • Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).

 • Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

 • Κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000,00 €.

 • Κατασκευή γεώτρησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της μονάδας.

Επιδοτούνται οι επενδύσεις της μεταποίησης του γκότζι μπέρρι, με ποσοστό από 40% - 65 % ανάλογα την περιοχή που θα γίνει η επένδυση.

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης είναι τα 100.000€, ενώ ή ίδια συμμετοχή φθάνει το 25% της επένδυσης

γκοτζι μπερυ

Δ) ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

(αφορά μη γεωργούς)

α)Εγκατάσταση εναλλακτικών καλλιεργειών

Για πρώτη φορά με τον Αναπτυξιακό Νόμο, επιδοτούνται τα έξοδα της εγκατάστασης καλλιεργειών πολυετών αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών, αλλά και νέων –εναλλακτικών & καινοτόμων, όπως το γκότζι μπέρρι, ιπποφαές, αρώνια, κρανιά, αλόη, οσπρίων κλπ.

β)Μονάδες μεταποίησης
Πέρα όμως από την καλλιέργεια των καινοτόμων εναλλακτικών καλλιεργειών επιχορηγούνται και:

Μονάδες επεξεργασίας νέων καινοτόμων καλλιεργειών (όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.).

Ποιες είναι οι δαπάνες που καλύπτονται

1. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στο πλαίσιο αυτόνομων και λειτουργικών επενδυτικών σχεδίων με ολοκληρωμένο χαρακτήρα.

2. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

3. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταφοράς προσωπικού, άνω των έξι θέσεων.

4. Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα και μη αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (παρελκόμενα ελκυστήρα, λοιπά μηχανήματα που προσαρμόζονται στα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα, κ.λπ.).

5. Αγορά οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (τομείς κρέατος - οπωροκηπευτικών).

6. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

7. Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

8. Η αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα.

9. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων.

10. Οι δαπάνες για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία

Οι δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, πιστοποιήσεις προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης.

Οι δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, εκπόνηση μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, μελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, δαπάνες ερευνών αγοράς κ.ά.

 Για έργα και προγράμματα Έρευνας Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης.

 Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων ενισχύονται μόνο για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€).

Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος.

Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς.

Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Ύψος επιχορήγησης

Όλες οι κατηγορίες επενδύσεων επιχορηγούνται με ποσοστά που διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 50% σε κάποιες περιφέρειες.

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων είναι τα 100.000 ευρώ.

Ο επενδυτικός νόμος απαιτεί από τον ιδιώτη επενδυτή συμμετοχή στην επένδυση ποσοστού ίσο μόλις με 25%, εφόσον στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης θα έχει προβλεφθεί και η λήψη μεσομακροπρόθεσμου δανείου σε ποσοστό 25%, για το οποίο ο επενδυτής δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγκριτική απόφαση τραπέζης δανείου στη φάση της υποβολής του φακέλου.